Zakonska regulativa

Delovi “Zakona o veterinarstvu” (Sl. glasnik RS 91/2005) na koje je neophodno obratiti pažnju:

*Član 82.

Pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost klanja životinja, proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, kao i sakupljanje, preradu i uništavanje otpadaka životinjskog porekla dužan je da ima Sistem za osiguranje bezbednosti proizvoda koji je uveden i koji se održava na principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka u proizvodnji (HACCP program).

Za sprovođenje programa iz stava 1. ovog člana pravno lice i preduzetnik mora da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice.
 

*Član 146.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora veterinarski inspektor ima pravo i dužnost da proverava:
    10) da li (organizacija) ima HACCP program;

*Član 158.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:
   6) obavlja delatnost klanja životinja, proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla i hrane za životinje, sakupljanje, preradu i uništavanje otpadaka, a nema HACCP program odnosno odgovorno lice za sprovođenje programa (član 82);

*Član 170.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 82. ovog zakona koje se primenjuju počev od 1. januara 2009. godine.