O nama

Agencija za konsalting “Inmark Consulting” bavi se konsultantskim uslugama u oblasti pripreme organizacija i implementacije sistema menažmenta kvalitetom prema zahtevima standadra ISO 9001:2015, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standadra ISO 14001:2015, sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standadra ISO 45001:2018, sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema zahtevima standadra ISO 27001:2013, Akta o bezbednosti IKT sistema u skladu sa zakonom o informacionoj bezbednosti, sistema menadžmenta kontinuiteta poslovanja prema zahtevima standadra ISO 22301:2012, sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema zahtevima standarda ISO 22000:2005 i HACCP sistema, sistema menadžmenta kvalitetom – medcinska sredstva prema zahtevima standarda ISO 13485:2016, menadžmenta kvalitetom- Smernice za postupanje sa progovorima prema zahtevima standarda ISO 10002:2014.

VIZIJA

Naša vizija je da agencija Inmark Consulting postane uzor Organizacije koja uči, da tu ideju prenese na partnere sa kojima čini virtualnu organizaciju i na svoje ključne klijente

MISIJA

Poboljšanje efektivnosti i efikasnosti procesa kod naših klijenata na ključnim područjima njihove delatnosti.
Podržavanje klijenata u razvoju njihovog biznisa.
Podrska kod poboljšanja tehnoloških i svih drugih procesa kod naših klijenata.
Razvoj timskog rada, transparetnosti, lakoće upravljanja i metoda za donošenje odluka na putu stvaranja kulture organizacije i kulture društva.
Pomoć organizacijama da prepoznaju skrivene vrednosti svojih mladih i stručnih kadrova

POLITIKA

Ostvariti očekivani nivo kvaliteta naših usluga i pružiti klijentu uslugu koja je rešenje njegovih ključnih problema.
Stalno podizati ugled u društvu i kreirati klimu da je kvalitet uslov opstanka.
Kod naših klijenata podizati svest o značaju sigurnosti i zaštite okoline.
Pratiti razvoj međunarodnih standarda za organizacije, procese i proizvode i pružiti klijentima potrebne informacije.
Razviti mrežu najboljih saradnika, za sve oblasti sistema upravljanja kvalitetom i svetski priznatih management sistema, povezanih u Virtualnu organizaciju sa Inmark Consultingom.

STRATEGIJA

Razvoj procesnog pristupa kao ključne strategije i vrhunskog alata za rešavanje menadžerskih problema
Podizanje nivoa informatičke podrške – IS
Optimiziranje nivoa kvaliteta i nivoa troškova: Cost/Benefit, Cost/Quality
Management ljudskim resursima, tehnike razvoja timskog rada, motivacija
Razvoj internih komunikacija i PR-aktivnosti